O nas

KOMA Usługi Komunalne to polska grupa kapitałowa, działającą na rynku od 2007 roku. KOMA jest podmiotem ze 100 % udziałem kapitału polskiego, funkcjonującym na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów od ponad 17 lat. Posiadamy pierwszą i największą w Polsce północno-wschodniej instalację do przetwarzania odpadów remontowo-budowlanych, która zapewnia wydajność odzysku na poziomie 90-95%. Jednym z podmiotów wchodzących w skład grupy KOMA jest firma Comeco powstała w 2018 r. Comeco to nowoczesny zakład produkcyjny, który dostarcza innowacyjnych rozwiązań dla branży komunalnej.

Działamy na terenie całej północno-wschodniej Polski. Obecnie posiadamy 9 oddziałów w 4 województwach, a nasz zespół składa się z około 1.800 wykwalifikowanych osób. Posiadamy około 600 nowoczesnych pojazdów i obsługujemy ponad 1.400.000 mieszkańców w 63 gminach. Wszystko to by zapewnić naszym kontrahentom usługi na najwyższym poziomie.

MISJA FIRMY

KOMA jest zaufanym, skutecznym i inspirującym partnerem w dziedzinie gospodarowania odpadami. Według zasad zrównoważonego rozwoju oferujemy usługi z naciskiem na dbałość o środowisko oraz potrzeby przyszłych pokoleń, a nasze działania przyczyniają się do ograniczania ilości odpadów. Innowacyjność, wydajność odzysku, recykling oraz redukcja ilości składowanych odpadów to nasze najważniejsze cele. W niedalekich planach mamy budowę zaawansowanych technologicznie instalacji odzysku i recyklingu odpadów. Równocześnie szanujemy tradycję oraz czujemy się częścią naszej lokalnej społeczności. Angażujemy się w życie społeczne, wspieramy akcje proekologiczne i edukację ekologiczną, akcje kulturalne i sportowe, propagujące zdrowy styl życia.

Cele Firmy

  • Budowa zaawansowanych technologicznie instalacji odzysku i recyklingu odpadów.
  • Wydajność odzysku, recykling oraz redukcja ilości składowanych odpadów.
  • Edukacja i poszerzanie świadomości proekologicznej wśród pracowników i społeczności lokalnej.
  • Rozbudowa i udoskonalanie naszej floty pojazdów o innowacyjne, niezawodne, bezpieczne i dbające o środowisko rozwiązania.
  • Poszerzanie wiedzy i umiejętności oraz możliwości rozwoju zawodowego jak i osobistego naszego zespołu.
  • Budowanie wzajemnego pola relacji, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb naszych kontrahentów.

UCZESTNICZYMY W PROGRAMIE SHOW YOURSELF

SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, w ramach osi priorytetowej 2 Wsparcie otoczenia
i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych, wniosek
o numerze POIR.02.03.03-20-0004/18.

CEL PROJEKTU: Projekt dotyczy internacjonalizacji oferty Wschodniego Klastra Budowlanego posiadającego statut KKK, a jego głównym celem jest wzrost internacjonalizacji 32 (w tym 30 MŚP) przedsiębiorstw działających w ramach Krajowego Klastra Kluczowego do 31.08.2022r. Cel zrealizowany będzie poprzez realizację zintegrowanego dostosowanego do potrzeb firm kompleksowego programu internacjonalizacji realizowanego przez Koordynatora na rzecz członków KKK. Osiągnięcie celu planowane jest poprzez realizację następujących działań: 1.Usługi doradcze, w obszarze przygotowania firm do wejścia na rynki zagraniczne poprzez zapewnienie im optymalizacji oferty; 2.Usługi w zakresie prezentacji oferty klastra na kluczowych zagranicznych rynkach (UE i inne), poprzez kompleksowe wsparcie udziału przedsiębiorstw w targach i misjach zagranicznych; 3.Promocję Klastra wśród potencjalnych kontrahentów, poprzez przygotowanie i kolportaż katalogów klastra, promocję w mediach targowych, w internecie oraz organizację konferencji; 4.Wzmocnienie współpracy pomiędzy firmami z KKK poprzez animowanie nowych wspólnych projektów w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handlowych, które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; 5.Rozwój KKK poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości Wschodniego Klastra Budowlanego. W ramach efektów realizowanych działań spodziewamy się: – wprowadzenia na rynki zagraniczne/ internacjonalizacja co najmniej 32 firm KKK w terminie od 01.09.2019r. do 31.08.2022r.; – wzmocnienia wiedzy i potencjału firm należących do KKK w internacjonalizacji poprzez realizację usług doradczych, konferencji, spotkań z ekspertami z zakresu internacjonalizacji; – wzmocnienia konkurencyjności oferty KKK na rynkach międzynarodowych poprzez ich aktywny udziału w tragach imisjach zagranicznych; – wzmocnienia współpracy wewnątrz klastrowej  poprzez animowanie nowych wspólnych projektów, w tym B+R, zawieranie i umacnianie trwałych kontaktów handl., które przełożą się na osiągniecie przez firmy KKK wymiernych korzyści finansowych; – rozwoju klastra poprzez pozyskanie nowych firm, które wzmocnią łańcuch wartości; Aktywna działalność klastra jak i Koordynatora sprzyja wzmocnieniu pozycji Wschodniego Klastra Budowlanego, czego niewątpliwym przejawem są kolejne wspólne inicjatywy członków klastra w tym te często oparte o szeroko rozumiane innowacje.

WARTOŚĆ PROJEKTU:
wydatki ogółem: 9.846.000,00 PLN
wydatki kwalifikowane: 9.846.000,00 PLN
dofinansowanie: 6.822.290,00 PLN

Wszystkie firmy zainteresowane współpracą oraz ekspansją międzynarodową zapraszamy do współpracy !!!